Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul

Coolen Mediation

Privacystatement

Mr. drs. J.A.B.M. Coolen, Lid LVVP, directeur van de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul, gevestigd te Valkenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14123990, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 
 
1.     Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul persoonsgegevens verwerkt: 
a.     (potentiële) patiënten;
b.     bezoekers aan de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul;
c.      bezoekers van website van Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul
d.     deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul
e.     sollicitanten; 
f.       alle overige personen die met Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 
2.      Verwerking van persoonsgegevens
Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul verwerkt persoonsgegevens die:
a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 
b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c.       met toestemming van de betrokkene vervaardigde video-opnames tijdens sessies.
 
3.     Doeleinden verwerking
De Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.      het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
c.       het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 

4.     Rechtsgrond
de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b.  uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c.  een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d.  een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 
5.        Verwerkers
De Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geulkan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van J.A.B.M. Coolen persoonsgegevens verwerken. de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geulsluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 
 
6.        Persoonsgegevens delen met derden
de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geuldeelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 
 
7.        Doorgifte buiten de EER 
de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geulervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
8.        Bewaren van gegevens
De Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
c.       gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; 
d.      gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; 
 
9.        Wijzigingen privacystatement
De Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 
10. 
U hebt het recht de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mevrouw J.A.B.M. Coolen door een e-mailbericht te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met J.A.B.M. Coolen door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).